Home Kiến Thức Kinh Tế Học Degree of Combined Leverage (DCL) là gì?

Degree of Combined Leverage (DCL) là gì?

0

Mức độ Đòn bẩy Kết hợp (DCL) là gì?

Mức độ đòn bẩy kết hợp (DCL) là tỷ lệ đòn bẩy tóm tắt tác động tổng hợp mà mức độ đòn bẩy hoạt động (DOL) và mức độ đòn bẩy tài chính có trên thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), với một sự thay đổi cụ thể trong doanh số bán hàng. Tỷ lệ này có thể được sử dụng để giúp xác định mức đòn bẩy tài chính và hoạt động tối ưu nhất để sử dụng trong bất kỳ công ty nào.

Công thức cho mức độ của đòn bẩy kết hợp là

D C L = % C h một N g e tôi N E P S % C h một N g e tôi N S một l e S = D O L x D F L ở đâu: D O L = Mức độ đòn bẩy hoạt động D F L = Mức độ đòn bẩy tài chính begin {align} & DCL = frac {% Change in EPS} {% Change in sales} = DOL text {x} DFL & textbf {where:} & DOL = text {Mức độ đòn bẩy hoạt động} & DFL = text {Mức độ đòn bẩy tài chính} end {align}

DCL=% C h a n g e tôi n s a l e s % C h a n g e tôi n E P S=DOL xDFLở đâu:D O L = Mức độ đòn bẩy hoạt độngD F L = Mức độ đòn bẩy tài chính

Tóm tắt ý kiến chính

  • Công thức DCL tóm tắt các ảnh hưởng mà mức độ kết hợp của đòn bẩy hoạt động và mức độ đòn bẩy tài chính đối với thu nhập trên mỗi cổ phiếu của một công ty, dựa trên một sự thay đổi nhất định về cổ phiếu.
  • Tỷ lệ này giúp một công ty phân biệt được mức độ đòn bẩy tài chính và hoạt động tốt nhất có thể của mình.
  • Công thức này giúp các công ty hiểu được đòn bẩy tổng hợp ảnh hưởng như thế nào đến tổng thu nhập của công ty.

DCL cho bạn biết điều gì?

Tỷ lệ này tóm tắt tác động của việc kết hợp đòn bẩy tài chính và hoạt động, và tác động của sự kết hợp này, hoặc các biến thể của sự kết hợp này, có ảnh hưởng gì đến thu nhập của công ty. Mặc dù không phải tất cả các công ty đều sử dụng cả đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính, nhưng công thức này có thể được sử dụng nếu họ sử dụng.

Một công ty có mức đòn bẩy tổng hợp tương đối cao được coi là rủi ro hơn một công ty có ít đòn bẩy kết hợp hơn vì đòn bẩy cao đồng nghĩa với việc công ty có nhiều chi phí cố định hơn.

Mức độ đòn bẩy hoạt động

Mức độ đòn bẩy hoạt động đo lường tác động của đòn bẩy hoạt động đối với tiềm năng thu nhập của một công ty và cho biết thu nhập bị ảnh hưởng như thế nào bởi hoạt động bán hàng. Mức độ đòn bẩy hoạt động được tính bằng cách chia tỷ lệ phần trăm thay đổi của thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) của một công ty cho tỷ lệ phần trăm thay đổi của doanh số bán hàng của công ty đó trong cùng thời kỳ.

Mức độ đòn bẩy tài chính

Mức độ đòn bẩy tài chính được tính bằng cách lấy phần trăm thay đổi trong EPS của một công ty chia cho phần trăm thay đổi trong EBIT. Tỷ số cho biết EPS của một công ty bị ảnh hưởng như thế nào bởi phần trăm thay đổi trong EBIT của nó. Mức độ đòn bẩy tài chính cao hơn cho thấy công ty có EPS biến động nhiều hơn.

Ví dụ về mức độ đòn bẩy kết hợp

Như đã nêu trước đây, mức độ đòn bẩy kết hợp có thể được tính bằng cách nhân mức độ đòn bẩy hoạt động với mức độ đòn bẩy tài chính. Giả sử công ty giả định SpaceRocket có EBIT là 50 triệu đô la cho năm tài chính hiện tại và EBIT là 40 triệu đô la cho năm tài chính trước đó hoặc tăng 25% so với năm trước (YOY). SpaceRocket đã báo cáo doanh số bán hàng là 80 triệu đô la cho năm tài chính hiện tại và doanh thu 65 triệu đô la cho năm tài chính trước đó, tăng 23,08%.

Ngoài ra, SpaceRocket đã báo cáo EPS là 2,50 đô la cho năm tài chính hiện tại và EPS là 2 đô la cho năm tài chính trước đó, tăng 25%. Do đó, SpaceRocket có mức độ đòn bẩy hoạt động là 1,08 và mức độ đòn bẩy tài chính là 1. Do đó, SpaceRocket có mức độ đòn bẩy tổng hợp là 1,08. Đối với mỗi 1% thay đổi trong doanh số bán hàng của SpaceRocket, thì EPS của nó sẽ thay đổi 1,08%.

Nguồn tham khảo: investmentopedia