Home Kiến Thức Kinh Tế Học Deferred Tax Liability là gì?

Deferred Tax Liability là gì?

0

Trách nhiệm thuế hoãn lại là gì?

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả là một bảng liệt kê trên bảng cân đối kế toán của công ty ghi lại các khoản thuế còn nợ nhưng chưa đến hạn phải trả cho đến một ngày trong tương lai.

Khoản nợ phải trả được hoãn lại do có sự khác biệt về thời gian giữa thời điểm thuế được tích lũy và thời điểm đến hạn phải trả. Ví dụ: nó có thể phản ánh một giao dịch chịu thuế, chẳng hạn như bán hàng trả góp diễn ra vào một ngày nhất định nhưng thuế sẽ không phải trả cho đến một ngày sau đó.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Thuế thu nhập hoãn lại phải trả thể hiện nghĩa vụ nộp thuế trong tương lai.
  • Nghĩa vụ bắt nguồn khi một công ty hoặc cá nhân trì hoãn một sự kiện có thể khiến công ty hoặc cá nhân đó cũng phải ghi nhận chi phí thuế trong kỳ hiện tại.
  • Ví dụ: kiếm được lợi tức trong một kế hoạch hưu trí đủ điều kiện, như 401 (k), thể hiện nghĩa vụ thuế hoãn lại vì người tiết kiệm hưu trí cuối cùng sẽ phải trả thuế cho thu nhập tiết kiệm được và thu được khi rút tiền.
1:26

Trách nhiệm thuế hoãn lại

Cách thức hoạt động của trách nhiệm thuế hoãn lại

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả trên bảng cân đối kế toán của công ty thể hiện khoản thuế phải trả trong tương lai mà công ty có nghĩa vụ phải trả trong tương lai.

Nó được tính bằng thuế suất dự kiến của công ty nhân với chênh lệch giữa thu nhập chịu thuế và thu nhập kế toán trước thuế.

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả là số thuế mà một công ty đã “nộp thiếu” sẽ được tính trong tương lai. Điều này không có nghĩa là công ty chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Đúng hơn là nó ghi nhận một khoản thanh toán chưa đến hạn.

Ví dụ, một công ty kiếm được thu nhập ròng trong năm biết rằng họ sẽ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Vì nghĩa vụ thuế áp dụng cho năm hiện tại nên nó phải phản ánh một khoản chi phí cho cùng kỳ. Nhưng thuế sẽ không thực sự được trả cho đến năm dương lịch tiếp theo. Để điều chỉnh chênh lệch lũy kế / tiền mặt, thuế được ghi nhận là thuế thu nhập hoãn lại phải trả.

Ví dụ về trách nhiệm thuế hoãn lại

Nguồn gốc phổ biến của nghĩa vụ thuế thu nhập hoãn lại phải trả là chênh lệch trong việc xử lý chi phí khấu hao theo luật thuế và các quy tắc kế toán.

Chi phí khấu hao cho các tài sản tồn tại lâu dài cho mục đích lập báo cáo tài chính thường được tính theo phương pháp đường thẳng, trong khi các quy định về thuế cho phép các công ty sử dụng phương pháp khấu hao nhanh. Vì phương pháp đường thẳng tạo ra khấu hao thấp hơn so với phương pháp tăng tốc, nên thu nhập kế toán của một công ty tạm thời cao hơn thu nhập chịu thuế.

Công ty ghi nhận nghĩa vụ thuế thu nhập hoãn lại trên cơ sở chênh lệch giữa thu nhập kế toán trước thuế và thu nhập chịu thuế. Khi công ty tiếp tục khấu hao tài sản của mình, chênh lệch giữa khấu hao theo đường thẳng và khấu hao nhanh thu hẹp, và số thuế thu nhập hoãn lại phải trả dần dần được loại bỏ thông qua một loạt các bút toán bù trừ.

Bán hàng trả góp

Một nguồn gốc phổ biến khác của nghĩa vụ thuế thu nhập hoãn lại phải trả là bán hàng trả góp. Đây là doanh thu được ghi nhận khi một công ty bán các sản phẩm của mình theo hình thức tín dụng để được thanh toán với số lượng bằng nhau trong tương lai.

Theo quy tắc kế toán, công ty được phép ghi nhận toàn bộ thu nhập từ việc bán trả góp hàng hóa tổng hợp, trong khi luật thuế quy định các công ty phải ghi nhận thu nhập khi trả góp.

Điều này tạo ra chênh lệch tạm thời dương giữa thu nhập kế toán của công ty và thu nhập chịu thuế, cũng như nghĩa vụ thuế thu nhập hoãn lại.

Thuế hoãn lại phải trả là Tốt hay Xấu?

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả là ghi nhận các khoản thuế đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán. Mục hàng này trên bảng cân đối kế toán của công ty dự trữ tiền cho một khoản chi phí đã biết trong tương lai.

Điều đó làm giảm dòng tiền mà một công ty có sẵn để chi tiêu, nhưng đó không phải là một điều xấu. Số tiền đã được dành cho một mục đích cụ thể, tức là trả các khoản thuế mà công ty còn nợ. Công ty có thể gặp khó khăn nếu chi số tiền đó cho bất kỳ thứ gì khác.

Ví dụ về Trách nhiệm Thuế hoãn lại là gì?

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả thường xảy ra khi các quy tắc kế toán tiêu chuẩn của công ty khác với các phương pháp kế toán mà chính phủ sử dụng. Việc khấu hao tài sản cố định là một ví dụ phổ biến.

Các công ty thường báo cáo khấu hao trong báo cáo tài chính của họ theo phương pháp khấu hao đường thẳng. Về cơ bản, điều này làm giảm giá trị tài sản một cách đồng đều theo thời gian.

Nhưng đối với mục đích thuế, công ty sẽ sử dụng phương pháp khấu hao nhanh. Sử dụng phương pháp này, tài sản mất giá với tốc độ lớn hơn trong những năm đầu của nó. Một công ty có thể ghi nhận khoản khấu hao theo đường thẳng là 100 đô la trong báo cáo tài chính của mình so với khoản khấu hao nhanh là 200 đô la trong sổ sách thuế của mình. Đổi lại, nghĩa vụ thuế thu nhập hoãn lại sẽ bằng 100 đô la nhân với thuế suất của công ty.

Tính thuế hoãn lại phải trả như thế nào?

Một công ty có thể bán một món đồ nội thất với giá 1.000 đô la cộng với thuế bán hàng 20%, khách hàng phải trả góp hàng tháng. Khách hàng sẽ trả khoản này trong hai năm ($ 500 + $ 500).

Trong hồ sơ tài chính của mình, công ty sẽ ghi nhận một khoản bán hàng là 1.000 đô la.

Trong hồ sơ thuế của nó, nó sẽ được ghi là $ 500 mỗi năm trong hai năm.

Thuế hoãn lại phải trả sẽ là $ 500 x 20% = $ 100.

Nguồn tham khảo: investmentopedia