Home Kiến Thức Kinh Tế Học Deferred Revenue là gì?

Deferred Revenue là gì?

0

Doanh thu hoãn lại là gì?

Doanh thu hoãn lại, còn được gọi là doanh thu chưa thực hiện, đề cập đến các khoản thanh toán trước mà một công ty nhận được cho các sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ được phân phối hoặc thực hiện trong tương lai. Công ty nhận khoản trả trước ghi lại số tiền là doanh thu hoãn lại, một khoản nợ phải trả, trên bảng cân đối kế toán của mình.

Doanh thu hoãn lại phải trả là một khoản nợ phải trả vì nó phản ánh doanh thu chưa thu được và đại diện cho các sản phẩm hoặc dịch vụ đang nợ khách hàng. Khi sản phẩm hoặc dịch vụ được phân phối theo thời gian, nó được ghi nhận tương ứng với doanh thu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Doanh thu hoãn lại là một khoản nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán của công ty thể hiện khoản thanh toán trước của khách hàng cho hàng hóa hoặc dịch vụ chưa được giao.
  • Doanh thu hoãn lại được ghi nhận là doanh thu kiếm được trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi hàng hóa hoặc dịch vụ được giao cho khách hàng.
  • Việc sử dụng tài khoản doanh thu hoãn lại tuân theo các hướng dẫn của GAAP về tính bảo thủ trong kế toán.
  • Nếu hàng hóa hoặc dịch vụ không được giao như kế hoạch, công ty có thể nợ lại khách hàng của mình.
1:18

Doanh thu hoãn lại

Doanh thu hoãn lại hoạt động như thế nào

Doanh thu hoãn lại được ghi nhận là một khoản nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán của một công ty nhận được khoản thanh toán trước. Điều này là do nó có nghĩa vụ đối với khách hàng dưới dạng các sản phẩm hoặc dịch vụ được nợ. Khoản thanh toán được coi là một trách nhiệm đối với công ty vì vẫn có khả năng hàng hóa hoặc dịch vụ không được giao hoặc người mua có thể hủy đơn đặt hàng. Trong cả hai trường hợp, công ty sẽ cần phải hoàn trả cho khách hàng, trừ khi các điều khoản thanh toán khác được quy định rõ ràng trong hợp đồng đã ký.

Hợp đồng có thể quy định các điều khoản khác nhau, theo đó có thể không có doanh thu nào được ghi nhận cho đến khi tất cả các dịch vụ hoặc sản phẩm đã được giao. Nói cách khác, các khoản thanh toán thu được từ khách hàng sẽ vẫn ở dạng doanh thu hoãn lại cho đến khi khách hàng nhận được đầy đủ số tiền đến hạn theo hợp đồng.

Các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) yêu cầu các phương pháp và quy ước kế toán nhất định khuyến khích tính bảo thủ trong kế toán. Tính bảo thủ trong kế toán đảm bảo công ty đang báo cáo lợi nhuận thấp nhất có thể. Một công ty báo cáo doanh thu một cách thận trọng sẽ chỉ ghi nhận doanh thu kiếm được khi công ty đó đã hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định để có toàn quyền đòi tiền và khi khả năng thanh toán là chắc chắn.

Thông thường, khi một công ty cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm, doanh thu hoãn lại dần dần được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong phạm vi doanh thu “kiếm được”. Việc phân loại doanh thu hoãn lại là doanh thu kiếm được quá nhanh hoặc chỉ đơn giản là bỏ qua tất cả tài khoản doanh thu hoãn lại và đăng trực tiếp vào doanh thu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, được coi là kế toán linh hoạt và phóng đại doanh thu bán hàng một cách hiệu quả.

Doanh thu hoãn lại thường được báo cáo như một khoản nợ hiện tại trên bảng cân đối kế toán của công ty, vì các điều khoản trả trước thường kéo dài từ 12 tháng trở xuống. Tuy nhiên, nếu khách hàng thanh toán trước cho các dịch vụ dự kiến sẽ được phân phối trong vài năm, thì phần thanh toán liên quan đến dịch vụ hoặc sản phẩm sẽ được cung cấp sau 12 tháng kể từ ngày thanh toán sẽ được phân loại là doanh thu trả chậm trong phần nợ dài hạn của bảng cân đối kế toán.

Ví dụ về Doanh thu hoãn lại

Doanh thu hoãn lại phổ biến với các sản phẩm hoặc dịch vụ dựa trên đăng ký yêu cầu trả trước. Ví dụ về doanh thu chưa thực hiện là nhận trước tiền thuê nhà, nhận trước tiền thuê báo, nhận trước hàng năm cho việc sử dụng phần mềm và bảo hiểm trả trước.

Công ty khác có liên quan đến tình huống trả trước sẽ ghi nhận khoản ứng trước tiền mặt của họ dưới dạng chi phí trả trước, một tài khoản tài sản, trên bảng cân đối kế toán của họ. Công ty kia ghi nhận số tiền trả trước của họ là một khoản chi phí theo thời gian với tỷ lệ tương tự như công ty đầu tiên ghi nhận doanh thu kiếm được.

Hãy xem xét một công ty truyền thông nhận được khoản thanh toán trước 1.200 đô la vào đầu năm tài chính từ một khách hàng cho đăng ký báo hàng năm. Khi nhận được khoản thanh toán, kế toán của công ty ghi một bút toán ghi nợ tài khoản tiền mặt và tương đương tiền và một bút toán ghi có vào tài khoản doanh thu hoãn lại 1.200 đô la.

Khi năm tài chính tiến triển, công ty sẽ gửi báo cho khách hàng mỗi tháng và ghi nhận doanh thu. Hàng tháng, kế toán ghi một bút toán ghi nợ vào tài khoản doanh thu hoãn lại và một bút toán ghi có cho tài khoản doanh thu bán hàng là $ 100. Vào cuối năm tài chính, toàn bộ số dư doanh thu hoãn lại là 1.200 đô la đã được ghi nhận dần vào doanh thu trên báo cáo thu nhập với tỷ lệ 100 đô la mỗi tháng. Số dư bây giờ là $ 0 trong tài khoản doanh thu trả chậm cho đến khi khoản thanh toán trước của năm sau được thực hiện.

Nguồn tham khảo: investmentopedia