Home Kiến Thức Kinh Tế Học De Minimis Tax Rule là gì?

De Minimis Tax Rule là gì?

0

Quy tắc thuế tối thiểu: Tổng quan

Quy tắc thuế tối thiểu đặt ra ngưỡng mà trái phiếu chiết khấu phải được đánh thuế như một khoản thu nhập từ vốn chứ không phải là thu nhập thông thường. Quy tắc nêu rõ rằng khoản chiết khấu nhỏ hơn một phần tư điểm mỗi năm giữa thời điểm mua và thời điểm đáo hạn là quá nhỏ để được coi là chiết khấu thị trường cho các mục đích tính thuế. Thay vào đó, phần tích lũy từ giá mua sang mệnh giá nên được coi là lãi vốn, nếu nó được nắm giữ trong hơn một năm.

De minimis là tiếng Latinh có nghĩa là “về những thứ tối thiểu.”

Giải thích Quy tắc thuế De Minimis

Theo quy tắc thuế tối thiểu, nếu trái phiếu đô thị được mua với mức chiết khấu tối thiểu, thì trái phiếu đó phải chịu thuế lợi tức vốn thay vì thuế suất thu nhập thông thường (thường cao hơn).

Tóm tắt ý kiến chính

  • Quy tắc thuế tối thiểu xác định thời điểm mua lại trái phiếu đô thị là một khoản thu nhập từ vốn chứ không phải thu nhập thông thường.
  • Mức giới hạn được coi là lãi vốn là một phần tư điểm mỗi năm từ khi mua đến khi đáo hạn.
  • Quy tắc thuế tối thiểu nói chung chỉ phù hợp trong môi trường lãi suất tăng.

Theo Sở Thuế vụ (IRS), chiết khấu tối thiểu – được định nghĩa là số tiền nhỏ hơn một phần tư phần trăm mệnh giá nhân với số năm hoàn chỉnh giữa ngày mua trái phiếu và ngày đáo hạn – cũng là nhỏ để được coi là chiết khấu thị trường cho các mục đích thuế thu nhập.

Cách tính De Minimis

Để xác định xem trái phiếu đô thị phải chịu thuế lợi tức vốn hay thuế thu nhập thông thường bằng cách sử dụng quy tắc thuế tối thiểu, hãy nhân mệnh giá với 0,25% và nhân kết quả với số năm đầy đủ giữa ngày mua trái phiếu chiết khấu và ngày đáo hạn. Trừ số tiền tối thiểu thu được từ mệnh giá của trái phiếu.

Nếu số tiền này cao hơn giá mua của trái phiếu chiết khấu, thì trái phiếu đã mua phải chịu thuế suất thuế thu nhập thông thường. Nếu giá mua trên ngưỡng tối thiểu, thuế lợi tức vốn sẽ đến hạn.

“De minimis” có nghĩa là “về những thứ tối thiểu.” Một khoản chiết khấu không đáng kể không được coi là lãi vốn.

Nói cách khác, nếu chiết khấu thị trường nhỏ hơn số tiền tối thiểu, chiết khấu trái phiếu thường được coi là lãi vốn khi bán hoặc mua lại trái phiếu chứ không phải là thu nhập thông thường.

Ví dụ về Quy tắc De Minimis

Giả sử bạn đang xem trái phiếu đô thị kỳ hạn 10 năm với mệnh giá 100 và năm năm còn lại cho đến khi đáo hạn. Chiết khấu de minimis là mệnh giá 100 x 0,0025 x 5 năm = 1,25.

Sau đó, bạn lấy mệnh giá trừ đi 1,25 để nhận được số tiền cắt giảm tối thiểu, trong ví dụ này là 98,75 = 100 – 1,25. Đây là mức giá thấp nhất mà trái phiếu có thể được mua để IRS coi chiết khấu như một khoản lãi vốn.

Trong ví dụ này, Nếu giá trái phiếu chiết khấu bạn mua dưới 98,75 trên 100 mệnh giá, bạn sẽ phải chịu thuế thu nhập thông thường theo quy tắc thuế tối thiểu.

Vì vậy, nếu bạn mua trái phiếu này với giá 95 đô la, thuế thu nhập thông thường sẽ áp dụng khi trái phiếu được mua lại bằng mệnh giá, vì 95 đô la nhỏ hơn 98,75 đô la.

Một cách khác để xem xét nó là chiết khấu thị trường 100 – 95 = 5 cao hơn mức tối thiểu là 1,25. Do đó, lợi nhuận từ việc bán trái phiếu là lợi tức, không phải lãi vốn.

Một nguyên tắc định giá trái phiếu cơ bản là khi lãi suất tăng, giá trái phiếu giảm, và ngược lại. Quy tắc thuế tối thiểu thường áp dụng trong môi trường lãi suất tăng. Trong những khoảng thời gian như vậy, giá trái phiếu giảm và chúng được chiết khấu hoặc chiết khấu sâu đến ngang giá.

Nguồn tham khảo: investmentopedia