Corporate Finance là gì?

9

Tài chính Doanh nghiệp là gì?

Tài chính doanh nghiệp là lĩnh vực tài chính liên quan đến cách các công ty giải quyết các nguồn vốn, cơ cấu vốn, kế toán và quyết định đầu tư.

Tài chính doanh nghiệp thường quan tâm đến việc tối đa hóa giá trị của cổ đông thông qua việc lập kế hoạch tài chính dài hạn và ngắn hạn và thực hiện các chiến lược khác nhau. Các hoạt động tài chính doanh nghiệp bao gồm từ đầu tư vốn đến xem xét thuế.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Tài chính doanh nghiệp quan tâm đến việc doanh nghiệp tài trợ cho hoạt động của mình như thế nào để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu chi phí.
  • Nó đề cập đến các hoạt động hàng ngày của dòng tiền của một doanh nghiệp cũng như với các mục tiêu tài chính dài hạn (ví dụ: phát hành trái phiếu).
  • Ngoài các khoản đầu tư vốn, tài chính doanh nghiệp còn quan tâm đến việc theo dõi dòng tiền, kế toán, lập báo cáo tài chính và thuế.
1:26

Tài chính doanh nghiệp

Hiểu biết về tài chính doanh nghiệp

Các bộ phận tài chính doanh nghiệp chịu trách nhiệm quản lý và giám sát các hoạt động tài chính và các quyết định đầu tư vốn của công ty họ. Những quyết định như vậy bao gồm việc có nên theo đuổi một khoản đầu tư được đề xuất hay không và có nên trả khoản đầu tư đó bằng vốn chủ sở hữu, nợ hay cả hai hay không. Chúng cũng bao gồm việc liệu các cổ đông có nên nhận cổ tức hay không, và nếu có, thì lợi tức cổ tức là bao nhiêu. Ngoài ra, bộ phận tài chính quản lý tài sản lưu động, nợ ngắn hạn và kiểm soát hàng tồn kho.

Các nhiệm vụ tài chính doanh nghiệp của một công ty thường được giám sát bởi giám đốc tài chính (CFO) của công ty.

Nhiệm vụ Tài chính Doanh nghiệp

Đầu tư vốn

Các nhiệm vụ tài chính doanh nghiệp bao gồm đầu tư vốn và triển khai vốn dài hạn của công ty. Quá trình quyết định đầu tư vốn chủ yếu quan tâm đến việc lập ngân sách vốn. Thông qua lập ngân sách vốn, một công ty xác định chi tiêu vốn, ước tính dòng tiền trong tương lai từ các dự án vốn được đề xuất, so sánh các khoản đầu tư theo kế hoạch với số tiền thu được tiềm năng và quyết định đưa dự án nào vào ngân sách vốn của mình.

Đầu tư vốn có lẽ là nhiệm vụ tài chính doanh nghiệp quan trọng nhất có thể có những tác động nghiêm trọng đến kinh doanh. Lập ngân sách vốn kém (ví dụ, đầu tư quá nhiều hoặc đầu tư thiếu vốn) có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty, do chi phí tài chính tăng lên hoặc năng lực hoạt động không đủ.

Tài chính doanh nghiệp bao gồm các hoạt động liên quan đến các quyết định tài chính, đầu tư và ngân sách vốn của một công ty.

Hỗ trợ vốn

Tài chính doanh nghiệp cũng chịu trách nhiệm cung cấp vốn dưới dạng nợ hoặc vốn chủ sở hữu. Một công ty có thể vay từ các ngân hàng thương mại và các trung gian tài chính khác hoặc có thể phát hành chứng khoán nợ trên thị trường vốn thông qua các ngân hàng đầu tư. Một công ty cũng có thể chọn bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư cổ phần, đặc biệt khi nó cần một lượng vốn lớn để mở rộng hoạt động kinh doanh.

Tài trợ vốn là một hành động cân bằng nhằm quyết định số lượng hoặc trọng lượng tương đối giữa nợ và vốn chủ sở hữu. Có quá nhiều nợ có thể làm tăng rủi ro vỡ nợ và dựa nhiều vào vốn chủ sở hữu có thể làm loãng thu nhập và giá trị đối với các nhà đầu tư ban đầu. Cuối cùng, tài trợ vốn phải cung cấp số vốn cần thiết để thực hiện các khoản đầu tư vốn.

Thanh khoản ngắn hạn

Tài chính doanh nghiệp cũng được giao nhiệm vụ quản lý tài chính ngắn hạn, trong đó mục tiêu là đảm bảo rằng có đủ thanh khoản để thực hiện các hoạt động liên tục. Quản lý tài chính ngắn hạn liên quan đến tài sản lưu động và nợ ngắn hạn hoặc vốn lưu động và dòng tiền hoạt động. Một công ty phải có khả năng đáp ứng tất cả các nghĩa vụ trách nhiệm pháp lý hiện tại của mình khi đến hạn. Điều này liên quan đến việc có đủ tài sản lưu động hiện tại để tránh làm gián đoạn hoạt động của công ty. Quản lý tài chính ngắn hạn cũng có thể liên quan đến việc nhận thêm hạn mức tín dụng hoặc phát hành các thương phiếu để dự phòng thanh khoản.

Nguồn tham khảo: investmentopedia