Chỉ báo dòng tiền CHAIKIN, CHAIKIN MONEY FLOW (CMF) là gì?

103

Chỉ báo Dòng tiền Chaikin (CHAIKIN MONEY FLOW) được Marc Chaikin phát triển và tương tự như chỉ báo Chaikin Oscillator. Chỉ báo Dòng tiền Chaikin so sánh giá đóng cửa với phạm vi giá cao nhất – thấp nhất để xác định khối lượng giao dịch vào hoặc ra khỏi một chứng khoán, sau đó so sánh kết quả này với tổng khối lượng giao dịch.

Cách sử dụng CHAIKIN MONEY FLOW

Cách sử dụng chỉ báo Dòng tiền Chaikin dựa trên giả định rằng thị trường mạnh thường đi cùng với hiện tượng giá đóng cửa nằm ở nữa trên của phạm vi giá cao nhất – thấp nhất hàng ngày với khối lượng giao dịch ngày càng cao. Ngược lại, thị trường yếu thường đi cùng với hiện tượng giá đóng cửa nằm ở nửa dưới của phạm vi giá cao nhất – thấp nhất hàng ngày với khối lượng giao dịch ngày càng cao.

Nếu giá đóng cửa liên tục nằm ở nửa trên của phạm vi giá cao nhất – thấp nhất hàng ngày với khối lượng giao dịch ngày càng cao thì chỉ báo sé có giá trị dương. Điều này dự báo giá chứng khoán có thể tăng. Ngược lại, nếu giá đóng cửa liên tục nằm ở nửa dưới của phạm vi giá cao nhất – thấp nhất hàng ngày với khối lượng giao dịch ngày càng cao thì chỉ báo này sẽ có giá trị âm. Điều này dự báo giá chứng khoán có thể suy yếu.

Chỉ báo Dòng tiền Chaikin là tín hiệu xác nhận sự phá vỡ đường xu hướng và các ngưởng hỗ trợ/kháng cự. Chẳng hạn, nếu giá chứng khoán đã vượt lên trên đường xu hướng xuống (báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng), chúng ta nên đợi đến khi chỉ báo Dòng tiền Chaikin tăng lên trên mức 0 để xác nhận thêm. Điều này cho thấy xu hướng giảm đã đảo ngược hoàn toàn để bắt đầu một xu hướng tăng mới.

Phân kỳ giữa chỉ báo Dòng tiền Chaikin và giá cũng đáng lưu ý. Chẳng hạn như, nếu đỉnh gần nhất của chỉ báo Dòng tiền Chaikin thấp hơn đỉnh trước đó nhưng giá tiếp tục tăng thì báo hiệu xu hướng tăng có thể suy yếu.

Ví dụ CHAIKIN MONEY FLOW

Hình 60 biểu thị chỉ báo Dòng tiền Chaikin 21 ngày của cổ phiếu Airborne Freight. Trong mùa hè 1992, giá phân kỳ với chỉ báo (giá đi xuống trong khi chỉ báo đi lên). Phân kỳ này được xác nhận khi giá bứt phá lên khỏi đường xu hướng giảm và bát đầu một đợt phục hồi đãi.

Ví dụ CHAIKIN MONEY FLOW

Cách tính CHAIKIN MONEY FLOW

Chỉ báo Dòng tiền Chaikin được tính bằng cách lấy tổng giá trị của Đường Tích lũy/Phân phối chia cho tồng khối lượng giao dịch. Trong công thức dưới đây, từ số là Đường Tích lũy/Phân phối.

Cách tính CHAIKIN MONEY FLOW

Bảng 15 minh họa cách tính chỉ báo Dòng tiền Chaikin 5 ngày.

  • Cột F là tỷ lệ giữa [(giá đóng cửa – giá thấp nhất) – (giá cao nhất – giá đóng cửa)]/(giá cao nhất – giá thấp nhất), đây là một phần trong từ số ở công thức trcn.
  • Cột G bảng Cột F nhân với khối lượng giao dịch (Cột E).
  • Cột H là tổng 5 ngày của Cột G.
  • Cột I là tổng 5 ngày của khối lượng giao dịch (Cột E).
  • Cột J bảng Cột H chia cho Cột I. Đây là chỉ báo Dòng tiền Chaikin.

Cách tính CHAIKIN MONEY FLOW

Tham khảo: vietstock

Tìm hiểu thêm