Chỉ báo AVERAGE TRUE RANGE (ATR) là gì?

Average True Range (ATR) là thước đo mức dộ biến dộng của thị trường. Welles Wilder đã giới thiệu ATR trong cuốn New Concepts in Technical Trading System và kể từ thời điểm đó, chỉ báo này được sư dụng để tính nhiều chỉ báo và hệ thống giao dịch.

Cách sử dụng AVERAGE TRUE RANGE (ATR)

Wilder nhận thấy giá trị ATR cao thường xuất hiện tại đáy của thị trường sau một đợt bán tháo hoàng loạn. Giá trị ATR thấp thường xuất hiện trong giai đoạn thị trường ít biến động, chẳng hạn như khi thị trường tạo đinh và sau giai doạn giăng co.

ATR được sử dụng tương tự như các chỉ báo biến động khác. Phần trình bày về Độ lệch chuẩn (xem trang 308) sẽ giài thích thêm về mức độ biến động.

Ví dụ

Hình 53 thể hiện biểu dồ giá và chỉ báo ATR của cồ phiếu McDonald’s. Chúng ta thấy ATR biến động mạnh khi giá tạo đáy (đường A) và ít biến động khi giá giằng co trước khi bứt phá (dường B).

Cách tính AVERAGE TRUE RANGE (ATR)

Chỉ báo True Range là giá trị lớn nhất của ba thông số sau:

  • Mức chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất của ngày tính toán.
  • Mức chênh lệch giữa giá đóng cừa của ngày trước đó và giá cao nhất của ngày tính toán.

Mức chênh lệch giữa giá đóng cừa của ngày trước đó và giá thấp nhất của ngày tính toán.

Cách sử dụng AVERAGE TRUE RANGE (ATR)

ATR là trung bình động (thường là 14 ngày) của True Range. Chú ý rằng phương pháp để tính trung bình động của True Range là duy nhất và Wilder đã sử dụng phương pháp này để đơn giản hóa cách tính thủ công.

Bảng 11 minh họa cách tính chỉ báo ATR. Bảng này tính chỉ báo ATR 4 ngày (tức số ngày giao dịch là 4).

  • Các Cột E, F và G được tính theo công thức đơn giản như trên tiêu đề cột.
  • Cột H là giá trị cao nhất của các Cột E, F và G. Đây là giá trị True Range. Những cột còn lại tính toán dựa trên giá trị của Cột H.
  • Cột 1 dược tính bằng cách lấy giá trị True Range hiện tại (Cột H) trừ di AI R của ngày liền trước (giá trị ngày trước ờ Cột K). Chú ý rằng Cột K bắt đầu vào ngày thứ 4 (07/01/1993) và bằng giá trị trung bình của 4 ngày vừa qua trong Cột H.
  • Cột J bằng Cột I nhân với “1/h”. Chẳng hạn như khi tính ATR 4 ngày trong ví dụ này, chúng ta nhân giá trị cột 1 với ‘/4 (tức 0,25).
  • Cột K bằng giá trị ATR ngày liền trước (tức là giá trị ngày trước của Cột K) cộng với giá trị Cột J. Đây chính là ATR.

Cách sử dụng AVERAGE TRUE RANGE (ATR)-2

Biểu đồ thực tế chỉ báo AVERAGE TRUE RANGE (ATR)

Biểu đồ thực tế chỉ báo AVERAGE TRUE RANGE (ATR)

Tham khảo: vietstock

Tìm hiểu thêm

 

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here