Chỉ báo AROON là gì? Tìm hiểu chi tiết chỉ báo AROON

chỉ báo AROON

Được Tushar Chande phát triển, chỉ báo Aroon giúp nhận biết sự thay đổi của giá chứng khoán từ có xu hướng sang đi ngang (xem trang 35) và ngược lại, bằng cách tính số kỳ giao dịch kề từ khi giá xác lập các đình và đáy mới trước đó.

Cách sử dụng chỉ báo AROON

Aroon bao gồm hai đường: Aroon Up và Aroon Down. Chúng ta cần xem xét ba điều kiện khi sử dụng chỉ báo Aroon:

  1. Cực trị tại 0 và 100.
  2. Dịch chuyến song song giữa Aroon Up và Aroon Down.
  3. Sự giao nhau giừa Aroon up và Aroon Down.

Q/v trị. Aroon up đạt 100 cho thấy giá đang tăng mạnh. Aroon up duy trì ổn định từ 70-100 cho thấy xu hướng tăng của giá. Tương tự, Aroon Down giảm xuống 0 thì giá đang giảm mạnh. Aroon Down duy trì ổn định từ 0-30 cho thấy xu hướng giảm của giá.

Nếu cả hai đường Aroon Up và Aroon Down duy trì ở cực trị thì giá thể hiện xu hướng mạnh hơn so với khi chỉ một trong hai đường ở cực trị. Do đó, giá chỉ xác lập xu hướng tăng mạnh khi dường Aroon Up duy trì ổn định trong khoảng từ 70-100 và đường Aroon Down duy trì ổn định trong khoảng từ 0-30. Ngược lại, xu hướng giảm mạnh được xác lập khi đường Aroon Down duy trì ổn định trong khoảng từ 70-100 và đường Aroon up duy trì ổn định trong khoảng từ 0-30.

Dịch chuyến song song. Xu hướng hiện tại của giá được củng cố khi đường Aroon up và Aroon Down dịch chuyển song song với nhau và gần như cùng mức. Xu hướng này tiếp tục được củng cố cho đến khi hai đường này đạt cực trị hoặc cắt nhau và báo hiệu một sự dào chiều xu hướng.

Điểm giao cắt. Khi đường Aroon Down vượt lên trên đường Aroon Up thì giá có khả năng suy yếu và được dự báo bắt đầu xu hướng giảm. Khi đường Aroon Up vượt lên trên đường Aroon Down thì giá có khả năng tăng và dược kỳ vọng bắt đau xu hướng tăng.

Ví dụ về chỉ báo AROON

Hình 52 biểu thị đường Aroon up và Aroon Down 21 ngày của cồ phiếu Wal-Mart. Khi Aroon up và Aroon Down dịch chuyền gằn như song song thì xu hướng đi ngang của giá Wal-Mart tiếp tục được duy trì. Khi đường Aroon up vượt lên trân đường Aroon Down và tiến đền cực trị thì giá bắt đau xu hướng tăng mạnh.

Cách tính chỉ báo AROON

Cũng như nhiều chỉ báo khác, chúng ta phải xác định số kỳ giao dịch (chẳng hạn như ngày) khi tính chỉ báo Aroon. số kỳ giao dịch này chính là “n” trong các công thức sau.

Cách tính chỉ báo AROON

Aroon được tính bằng cách lấy “n” trừ đi số kỳ giao dịch kể từ khi giá xác lập đỉnh mới (hoặc đáy mới) và sau đó chia cho

\

Bảng 10 minh họa cách tính chỉ báo Aroon. Bảng này tính Aroon trong 5 kỳ giao dịch (tức là “n” = 5)

  • Cột D là đỉnh cao nhất trong 6 ngày vừa qua (vì trong ví dụ này = 5 nên “n+1 ” = 6). Chẳng hạn như vào ngày 12/10/1998. đinh cao nhất trong 6 ngày vừa qua (từ ngày 05/10/1998 đến 12/10/1998) là 30,969.
  • Cột E là số kỳ giao dịch kể từ khi xác lập đỉnh mới. Ví dụ, vào ngày 12/10/1998 giá trị này là 0 vì đỉnh cao nhất trong 6 ngày vừa qua được xác lập vào ngày 12/10/1998. Lưu ý rằng vào ngày 13/10/1998, giá trị cột E là1 vì đả được một ngày kể từ khi xác lập đình mới. Giá trị trong cột E sẽ không bao giờ vượt quá số kỳ giao dịch được dùng để tính chỉ báo (tức là “/7”).Cột G, H và I dược tính theo cách tương tự với các cột D, E, và F ngoại trừ việc 3 cột này liên quan đến mức đáy thấp nhất trong khoảng thời gian tính toán.
  • Cột F bẳng số kỳ giao dịch của chỉ báo này (tức là “77”) trừ đi giá trị trong Cột E, chia cho nhân với 100. Ví dụ vào ngày 08/10/1998, Cột F = ((5 -2)/5)* 100 = 60.

Biểu đồ minh họa chỉ báo AROON

Biểu đồ minh họa chỉ báo AROON 

Tham khảo: vietstock

Tìm hiểu thêm

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here