Chỉ báo ARMS INDEX (TRIN) là gì? Thông tin chi tiết

Arms Index là chỉ báo thị trường thể hiện mối quan hệ giữa số lượng chứng khoán tăng giá hoặc giảm giá (số mã chứng khoán tăng giá/giảm giá) và khối lượng giao dịch cùa các chứng khoán tăng giá hay giảm giá đó (khối lượng giao dịch của chứng khoán tăng giá/giảm giá).

Arms Index được Richard w. Arms, Jr. phát triển vào năm 1967. Qua nhiều năm, chỉ sô này được biết đến dưới một số tên gọi khác nhau. Khi Barron’s xuất bản bài báo đầu tiên về Arms Index vào năm 1967, chì báo này có tên là Chì số Giao dịch Ngắn hạn (Short-Term Trading Index). Người ta cũng gọi chỉ báo này là TRIN (viết tắt của từ TRading INdcx), MKDS và STKS.

Cách sử dụng chỉ báo ARMS INDEX (TRIN)

Arms Index chủ yếu được sừ dụng trong giao dịch ngắn hạn. Chỉ báo này cho thấy liệu khối lượng giao dịch đang tập trung vào nhóm chứng khoán tăng giá hay giảm giá. Nếu khối lượng giao dịch của nhóm chứng khoán tăng giá nhiều hơn nhóm chứng khoán giảm giá thì Arms Index sẽ nhỏ hơn 1,0; còn nếu khối lượng giao dịch của nhóm chứng khoán giảm giá nhiều hơn nhóm chứng khoán tăng giá thì chỉ báo này sẽ lớn hơn 1,0.

Chỉ báo này thường được sử dụng hiệu quả hơn với trung bình động. Theo tôi, nên sử dụng trung bình dộng 4 ngày trong phân tích ngắn hạn, trung bình động 21 ngày trong phân tích trung hạn và trung bình dộng 55 ngày trong phân tích dài hạn.

Thông thường, Anns Index nhỏ hơn 1,0 cho dấu hiệu thị trường giá lên và lớn hơn 1,0 thì cho dấu hiệu thị trường giá xuống. Tuy nhiên, Arms Index có vẻ hoạt động hiệu quả nhất khi được dùng như một chỉ báo quá mua/quá bán. Khi rớt xuống dưới vùng cực mua thì chì báo này báo hiệu cơ hội bán ra và ngược lại, khi tăng lên trên vùng cực bán thì cơ hội mua vào xuất hiện.

Đồ thị Arms Index hơi ngược so với thông thường: các mức quá bán đi kèm với giá trị Arms Index cao và các mức quá mua đi kèm với giá trị thấp của chỉ báo này.

Các mức quá mua/quá bán “cực trị” (cực mua/cực bán) cùa Arms Index phụ thuộc vào khung thời gian để tính trung bình động củaa chỉ báo này và các điều kiện thị trường. Bảng 8 cho thay các mức quá mua và quá bán điển hình.

Trung bình (lộng Quá mua Quá bán
4 ngày 0,70 1,25
21 ngày 0,85 1,10
55 ngày 0,90 1,05

Ví dụ

Hình 51 trang 64 biêu thị đường trung bình động 21 ngày cua Arms Index và chỉ sổ NYSE Composite. Hai đường nằm ngang được vẽ tại ngưỡng quá bán 1,1 và ngưỡng quá mua 0,85. Mũi tên “mua” xuất hiện khi Arms Index đạt đỉnh trên ngưỡng 1,1 và mũi tên “bán” xuất hiện khi chì báo này tạo đáy dưới ngường 0,85. Hầu hết các trường hợp cho thấy, chỉ số thị trường thay đối đáng kề vào ngày xuất hiện các mũi tên hay một ngày trước dó.

Cách tính chỉ báo ARMS INDEX (TRIN)

Trước hết, lấy số mà chứng khoán tăng giá chia cho số mà chứng khoán giám giá để xác định Tỷ lệ A/D (xem trang 55). Tiếp theo, lấy khối lượng giao dịch của nhóm chứng khoán tăng giá chia cho nhóm chứng khoán giảm giá để xác định Tỷ lệ Khối lượng Chứng khoán Tăng/Giảm (Upsidc/Downsidc Ratio, xem trang 348). Cuối cùng, lấy tỷ lệ A/D chia cho tỷ lệ Khối lượng Chứng khoán Tăng/Giảm.

chi-bao-arms-index-trin-photaichinh.asia chi-bao-arms-index-trin-2-photaichinh.asia

Biểu đồ minh họa chỉ báo ARMS INDEX (TRIN)

chi-bao-arms-index-trin

Tham khảo: vietstock

 

 

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here