Home Kiến Thức Kinh Tế Học Cash Flow From Financing Activities – CFF là gì?

Cash Flow From Financing Activities – CFF là gì?

0

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính là gì?

Dòng tiền từ hoạt động tài chính (CFF) là một phần của báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty, nó cho thấy các dòng tiền thuần được sử dụng để tài trợ cho công ty. Các hoạt động tài trợ bao gồm các giao dịch liên quan đến nợ, vốn cổ phần và cổ tức.

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn sâu sắc về sức mạnh tài chính của một công ty và cấu trúc vốn của một công ty được quản lý tốt như thế nào.

Công thức và tính toán cho CFF

Các nhà đầu tư và nhà phân tích sẽ sử dụng công thức và phép tính sau đây để xác định xem một doanh nghiệp có ổn định về tài chính hay không.

CFF = CED (CD + RP) ở đâu: CED = Dòng tiền từ phát hành vốn cổ phần hoặc nợ CD = Tiền mặt được trả dưới dạng cổ tức RP = Mua lại nợ và vốn chủ sở hữu begin {align} & text {CFF = CED} – text {(CD + RP)} & textbf {where:} & text {CED = Dòng tiền từ phát hành cổ phiếu hoặc nợ} & text {CD = Tiền mặt được trả dưới dạng cổ tức} & text {RP = Mua lại nợ và vốn chủ sở hữu} end {align}

CFF = CED (CD + RP) trong đó: CED = Dòng tiền từ phát hành cổ phiếu hoặc CD nợ = Tiền trả cổ tức RP = Mua lại nợ và vốn chủ sở hữu

 1. Thêm dòng tiền từ việc phát hành nợ hoặc vốn chủ sở hữu.
 2. Thêm tất cả các dòng tiền từ việc mua lại cổ phiếu, trả cổ tức và trả nợ.
 3. Trừ các luồng tiền ra khỏi luồng vào để có luồng tiền từ hoạt động tài chính trong kỳ.

Ví dụ, giả sử một công ty có thông tin sau trong phần hoạt động tài chính của báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

 • Mua lại cổ phiếu: 1.000.000 đô la (dòng tiền mặt)
 • Tiền thu được từ nợ dài hạn: $ 3,000,000 (dòng tiền vào)
 • Các khoản thanh toán cho nợ dài hạn: 500.000 đô la (dòng tiền mặt)
 • Chi trả cổ tức: 400.000 đô la (dòng tiền mặt)

Do đó, CFF sẽ như sau:

 • 3.000.000 đô la – (1.000.000 đô la + 500.000 đô la + 400.000 đô la) hoặc 1.100.000 đô la

Tóm tắt ý kiến chính

 • Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính là một phần của báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty, cho biết các luồng tiền thuần được sử dụng để tài trợ cho công ty.
 • Các hoạt động tài trợ bao gồm các giao dịch liên quan đến nợ, vốn cổ phần và cổ tức.
 • Tài trợ bằng nợ và vốn chủ sở hữu được phản ánh trong dòng tiền từ phần tài trợ, dòng tiền này thay đổi theo các cấu trúc vốn, chính sách cổ tức hoặc thời hạn nợ khác nhau mà các công ty có thể có.

Dòng tiền trong Báo cáo tài chính

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong ba báo cáo tài chính chính thể hiện tình trạng sức khỏe tài chính của công ty. Hai báo cáo quan trọng khác là bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập. Bảng cân đối kế toán cho biết tài sản và nợ phải trả cũng như vốn cổ đông tại một ngày cụ thể. Còn được gọi là báo cáo lãi và lỗ, báo cáo thu nhập tập trung vào thu nhập và chi phí của doanh nghiệp. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ đo lường lượng tiền mặt được tạo ra hoặc sử dụng bởi một công ty trong một thời kỳ nhất định. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ có ba phần:

 1. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (CFO) cho biết lượng tiền mặt mà một công ty mang lại từ các hoạt động hoặc hoạt động kinh doanh thường xuyên của mình. Phần này bao gồm các khoản phải thu, phải trả, phân bổ, khấu hao và các khoản mục khác.
 2. Dòng tiền từ đầu tư (CFI) phản ánh hoạt động mua và bán tài sản vốn của một công ty. CFI báo cáo sự thay đổi tổng hợp trong tình hình tiền mặt của doanh nghiệp do lãi và lỗ từ các khoản đầu tư vào các hạng mục như nhà máy và thiết bị. Những khoản này được coi là khoản đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp.
 3. Dòng tiền từ hoạt động tài chính (CFF) đo lường sự luân chuyển tiền mặt giữa một công ty và các chủ sở hữu, các nhà đầu tư và các chủ nợ. Báo cáo này cho thấy dòng tiền ròng được sử dụng để điều hành công ty bao gồm nợ, vốn chủ sở hữu và cổ tức.

Các nhà đầu tư cũng có thể nhận được thông tin về các hoạt động của CFF từ phần vốn chủ sở hữu và nợ dài hạn của bảng cân đối kế toán và có thể cả phần chú thích.

Vốn từ Nợ hoặc Vốn chủ sở hữu

CFF cho biết các phương tiện thông qua đó một công ty huy động tiền mặt để duy trì hoặc phát triển hoạt động của mình. Nguồn vốn của một công ty có thể từ nợ hoặc vốn chủ sở hữu. Khi một công ty vay nợ, nó thường làm như vậy bằng cách phát hành trái phiếu hoặc vay vốn từ ngân hàng. Dù bằng cách nào thì nó cũng phải trả lãi cho các trái chủ và các chủ nợ để bù đắp cho việc họ đã cho vay tiền.

Khi một công ty đi qua con đường vốn chủ sở hữu, nó sẽ phát hành cổ phiếu cho các nhà đầu tư mua cổ phiếu để lấy cổ phần trong công ty. Một số công ty thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông, điều này thể hiện chi phí vốn chủ sở hữu của công ty.

CFF tích cực và tiêu cực

Tài trợ bằng nợ và vốn chủ sở hữu được phản ánh trong dòng tiền từ phần tài trợ, dòng tiền này thay đổi theo các cấu trúc vốn, chính sách cổ tức hoặc thời hạn nợ khác nhau mà các công ty có thể có.

Các giao dịch tạo ra dòng tiền dương từ các hoạt động tài chính

 • Phát hành vốn cổ phần hoặc cổ phiếu, được bán cho các nhà đầu tư
 • Vay nợ từ chủ nợ hoặc ngân hàng
 • Phát hành trái phiếu, là khoản nợ mà nhà đầu tư mua

Một con số dương đối với dòng tiền từ hoạt động tài chính có nghĩa là tiền chảy vào công ty nhiều hơn là chảy ra, điều này làm tăng tài sản của công ty.

Các giao dịch gây ra dòng tiền âm từ các hoạt động tài chính

 • Mua lại cổ phiếu
 • Cổ tức
 • Trả nợ

Con số CFF âm có thể có nghĩa là công ty đang trả nợ, nhưng cũng có thể có nghĩa là công ty đang gỡ nợ hoặc thực hiện chi trả cổ tức và mua lại cổ phiếu, những điều mà các nhà đầu tư có thể vui mừng khi thấy.

Cảnh báo nhà đầu tư từ CFF

Một công ty thường xuyên chuyển sang nợ mới hoặc vốn chủ sở hữu để lấy tiền mặt có thể cho thấy dòng tiền dương từ các hoạt động tài chính. Tuy nhiên, đó có thể là một dấu hiệu cho thấy công ty không tạo ra đủ thu nhập. Ngoài ra, khi lãi suất tăng, chi phí trả nợ cũng tăng theo. Điều quan trọng là các nhà đầu tư phải tìm hiểu sâu hơn về các con số bởi vì dòng tiền dương có thể không phải là điều tốt đối với một công ty đã gánh một khoản nợ lớn.

Ngược lại, nếu một công ty đang mua lại cổ phiếu và chia cổ tức trong khi thu nhập của công ty kém hiệu quả, đó có thể là một dấu hiệu cảnh báo. Ban lãnh đạo của công ty có thể đang cố gắng nâng giá cổ phiếu của mình, khiến các nhà đầu tư hài lòng, nhưng hành động của họ có thể không vì lợi ích lâu dài nhất của công ty.

Bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong dòng tiền từ các hoạt động tài chính cần phải thúc đẩy các nhà đầu tư điều tra các giao dịch. Khi phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ của một công ty, điều quan trọng là phải xem xét từng phần trong số các phần khác nhau góp phần vào sự thay đổi tổng thể về vị thế tiền mặt của công ty đó.

Ví dụ trong thế giới thực

Các công ty báo cáo dòng tiền từ các hoạt động tài chính trong báo cáo 10-K hàng năm của họ cho các cổ đông. Ví dụ: đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 1 năm 2022, dòng tiền từ các hoạt động tài chính của Walmart dẫn đến dòng tiền ròng là – 22,83 tỷ đô la. Các thành phần của hoạt động tài chính trong năm được liệt kê trong bảng dưới đây.

Dòng tiền từ Hoạt động tài chính: (tính bằng triệu USD)
Thay đổi ròng trong các khoản vay ngắn hạn 193
Tiền thu được từ việc phát hành nợ dài hạn 6.945
Trả nợ dài hạn (13.010)
Phí bảo hiểm được trả để xóa nợ (2.317)
Cổ tức đã trả (6.152)
Mua cổ phiếu của Công ty (9,787)
Cổ tức trả cho lãi không kiểm soát (424)
Bán cổ phiếu công ty con 3.239
Các hoạt động tài chính khác (1.515)
Tiền ròng sử dụng trong hoạt động tài chính (22.828)

Chúng ta có thể thấy rằng phần lớn dòng tiền của Walmart là do trả khoản nợ dài hạn trị giá 13,010 tỷ USD, mua cổ phiếu của công ty với giá 9,787 tỷ USD và cổ tức được trả là 6,152 tỷ USD. Mặc dù tổng dòng tiền ròng trong kỳ là âm nhưng các giao dịch sẽ được các nhà đầu tư và thị trường đánh giá là tích cực.

Nguồn tham khảo: investmentopedia