Home Kiến Thức Kinh Tế Học Cash Balance Pension Plan là gì?

Cash Balance Pension Plan là gì?

0

Kế hoạch Hưu trí Số dư Tiền mặt là gì?

Thuật ngữ kế hoạch lương hưu cân bằng tiền mặt đề cập đến một kế hoạch hưu trí phúc lợi xác định với tùy chọn niên kim suốt đời. Đối với kế hoạch cân bằng tiền mặt, người sử dụng lao động ghi có vào tài khoản của người tham gia một tỷ lệ phần trăm đã định từ khoản tiền bồi thường hàng năm của họ cộng với phí lãi suất. Các giới hạn tài trợ, yêu cầu tài trợ và rủi ro đầu tư dựa trên các yêu cầu về lợi ích đã xác định. Những thay đổi trong danh mục đầu tư không ảnh hưởng đến lợi ích cuối cùng mà người tham gia nhận được khi nghỉ hưu hoặc chấm dứt hợp đồng và công ty chịu mọi quyền sở hữu đối với các khoản lãi và lỗ trong danh mục đầu tư.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Kế hoạch hưu trí số dư tiền mặt là một kế hoạch trong đó những người tham gia nhận được một tỷ lệ phần trăm nhất định của khoản bồi thường hàng năm cộng với phí lãi suất.
  • Loại kế hoạch này được duy trì trên cơ sở tài khoản cá nhân, giống như kế hoạch đóng góp đã xác định.
  • Lợi ích của các kế hoạch như vậy là giới hạn đóng góp tăng lên theo độ tuổi.
  • Những người từ 60 tuổi trở lên có thể tiết kiệm hơn 200.000 đô la hàng năm cho các khoản đóng góp trước thuế so với.
  • Khi được kết hợp với 401 (k), các khoản đóng góp thường chiếm khoảng 6,9% lương so với mức đóng góp 4,7% chỉ là điển hình của kế hoạch 401 (k).

Tìm hiểu Kế hoạch Hưu trí Số dư Tiền mặt

Kế hoạch số dư tiền mặt được duy trì trên cơ sở tài khoản cá nhân, giống như kế hoạch đóng góp đã xác định. Điều này có nghĩa là nó không giống như kế hoạch lợi ích được xác định thông thường. Kế hoạch cân đối tiền mặt hoạt động giống như kế hoạch đóng góp đã xác định vì những thay đổi trong giá trị danh mục đầu tư của người tham gia không ảnh hưởng đến khoản đóng góp hàng năm.

Các tính năng của kế hoạch hưu trí số dư tiền mặt giống với kế hoạch 401 (k). Các khoản đầu tư được quản lý một cách chuyên nghiệp và người tham gia được hứa hẹn sẽ nhận được một số lợi ích nhất định khi nghỉ hưu. Tuy nhiên, các lợi ích được nêu theo số dư tài khoản kiểu 401 (k) chứ không phải là các điều khoản của dòng thu nhập hàng tháng.

Có số dư tiền mặt và kế hoạch lương hưu 401 (k) có thể giúp các cá nhân cắt giảm các hóa đơn thuế và củng cố tổ ấm của họ. Những người phụ thuộc vào các kế hoạch lương hưu truyền thống hào phóng ít nhiệt tình hơn. Nhiều chủ doanh nghiệp lớn tuổi tìm kiếm các loại kế hoạch này để tăng thêm khoản tiết kiệm hưu trí của họ vì giới hạn đóng góp hào phóng tăng theo tuổi tác.

Những người từ 60 tuổi trở lên có thể kiếm được hơn 200.000 đô la hàng năm cho các khoản đóng góp trước thuế. Các khoản đóng góp kết hợp 401 (k) của người sử dụng lao động và người lao động cho những người từ 50 tuổi trở lên bị hạn chế hơn nhiều. Khoản đóng góp kết hợp tối đa cho năm 2022 là 67.500 đô la, tăng từ giới hạn 64.500 đô la vào năm 2021. Con số này bao gồm khoản trợ cấp 6.500 đô la cho những người từ 50 tuổi trở lên.

Lợi ích của những cá nhân tham gia vào các kế hoạch hưu trí khu vực tư nhân được bảo vệ bởi nhiều luật liên bang khác nhau, chẳng hạn như Đạo luật An ninh Thu nhập Hưu trí của Nhân viên (ERISA).

Cân nhắc đặc biệt

Khi được kết hợp với kế hoạch 401 (k), khoản đóng góp của người sử dụng lao động bằng số dư tiền mặt cho nhân viên có trình độ thường lên tới khoảng 6,9% lương so với mức đóng góp 4,7% chỉ điển hình trong kế hoạch 401 (k).

Những người tham gia nhận được một khoản tín dụng lãi suất hàng năm. Tín dụng này có thể được đặt ở một tỷ lệ cố định, chẳng hạn như 5%, hoặc một tỷ lệ thay đổi, chẳng hạn như lãi suất Kho bạc 30 năm. Khi nghỉ hưu, những người tham gia có thể nhận một niên kim dựa trên số dư tài khoản của họ hoặc một khoản tiền một lần, sau đó có thể được chuyển vào IRA hoặc kế hoạch của người sử dụng lao động khác.

Nhưng có một nhược điểm. Các kế hoạch hưu trí số dư tiền mặt thường đắt hơn các kế hoạch tiết kiệm hưu trí do chủ lao động tài trợ truyền thống như 401 (k). Đó là bởi vì các kế hoạch hưu trí này yêu cầu chứng nhận để đảm bảo chúng được tài trợ đầy đủ. Các loại phí và số tiền cho mỗi loại có thể khác nhau nhưng các gói tiền mặt có xu hướng có chi phí khởi động cao hơn, phí quản lý hàng năm và phí quản lý tương đối cao.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Previous article Cash Back là gì?
Next article Cash Budget là gì?
Mình là một người thích làm việc trong lĩnh vực tài chính, những bài viết của mình xoay quanh trong thị trường chứng khoán, crypto, Forex (ngoại hối) hy vọng những kiến thức của mình sẽ giúp cho bạn một phần nào đó.