Home Kiến Thức Kinh Tế Học Capitalize là gì?

Capitalize là gì?

0

Viết hoa là gì?

Vốn hóa là ghi lại một khoản chi phí hoặc chi phí trên bảng cân đối kế toán nhằm mục đích trì hoãn việc ghi nhận đầy đủ chi phí đó. Nhìn chung, chi phí vốn hóa có lợi khi các công ty mua được tài sản mới có tuổi thọ dài hạn có thể phân bổ hoặc khấu hao chi phí. Quá trình này được gọi là viết hoa.

Vốn hóa cũng có thể đề cập đến khái niệm chuyển đổi một số ý tưởng thành kinh doanh hoặc đầu tư. Trong tài chính, vốn hóa là một đánh giá định lượng về cấu trúc vốn của một doanh nghiệp. Khi được sử dụng theo cách này, đôi khi nó cũng có nghĩa là kiếm tiền.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Vốn hóa là ghi lại một khoản chi phí hoặc chi phí trên bảng cân đối kế toán nhằm mục đích trì hoãn việc ghi nhận đầy đủ chi phí đó.
  • Vốn hóa được sử dụng trong kế toán doanh nghiệp để phù hợp với thời gian của các dòng tiền.
1:48

Viết hoa

Hiểu cách viết hoa

Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của kế toán là nguyên tắc đối sánh. Nguyên tắc phù hợp quy định rằng các chi phí phải được ghi nhận trong kỳ phát sinh bất kể thời điểm thanh toán (ví dụ: tiền mặt) được thực hiện. Ghi nhận các khoản chi phí phát sinh trong kỳ cho phép doanh nghiệp xác định các khoản đã chi để tạo ra doanh thu. Đối với những tài sản được tiêu thụ ngay lập tức, quá trình này rất đơn giản và hợp lý.

Tuy nhiên, những tài sản lớn mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai lại mang đến một cơ hội khác. Ví dụ, một công ty mua một chiếc xe tải giao hàng cho các hoạt động hàng ngày. Chiếc xe tải dự kiến sẽ cung cấp giá trị trong khoảng thời gian 12 năm. Thay vì tính toàn bộ chi phí của chiếc xe tải khi mua, các quy tắc kế toán cho phép các công ty giảm trừ nguyên giá của tài sản trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của nó (12 năm).

Nói cách khác, tài sản được xóa sổ khi nó được sử dụng. Hầu hết các công ty đều có một ngưỡng tài sản, trong đó tài sản có giá trị trên một số lượng nhất định sẽ tự động được coi là tài sản vốn hóa.

Lợi ích của việc viết hoa

Vốn hóa tài sản có nhiều lợi ích. Do tài sản dài hạn có giá thành cao, nên việc sử dụng chi phí trong các giai đoạn tương lai sẽ làm giảm biến động đáng kể trong thu nhập, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ. Nhiều người cho vay yêu cầu các công ty phải duy trì một tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu cụ thể. Nếu các tài sản dài hạn lớn được sử dụng ngay lập tức, nó có thể làm ảnh hưởng đến tỷ lệ bắt buộc đối với các khoản vay hiện có hoặc có thể ngăn các công ty nhận các khoản vay mới.

Ngoài ra, chi phí vốn hóa làm tăng số dư tài sản của công ty mà không ảnh hưởng đến số dư nợ phải trả của nó. Kết quả là, nhiều chỉ số tài chính sẽ xuất hiện thuận lợi. Bất chấp lợi ích này, nó không nên là động lực để vốn hóa một khoản chi phí.

Khấu hao

Quá trình loại bỏ một tài sản trong thời gian sử dụng hữu ích của nó được gọi là khấu hao, được sử dụng cho tài sản cố định, chẳng hạn như thiết bị. Khấu hao được sử dụng cho các tài sản vô hình, chẳng hạn như tài sản trí tuệ. Khấu hao khấu trừ một giá trị nhất định của tài sản hàng năm cho đến khi toàn bộ giá trị của tài sản được ghi ra khỏi bảng cân đối kế toán.

Báo cáo thu nhập

Khấu hao là một khoản chi phí được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; nó không được nhầm lẫn với “khấu hao lũy kế”, là một tài khoản đối chiếu bảng cân đối kế toán. Chi phí khấu hao trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là số tiền khấu hao đã sử dụng trong kỳ được ghi trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Bảng cân đối kế toán khấu hao lũy kế Tài khoản đối chiếu là tổng chi phí khấu hao lũy kế được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từ khi mua tài sản cho đến thời điểm được ghi trên bảng cân đối kế toán.

Thiết bị cho thuê

Đối với thiết bị cho thuê, vốn hóa là việc chuyển đổi từ thuê hoạt động sang thuê vốn bằng cách phân loại tài sản thuê là tài sản mua, được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán như một phần tài sản của công ty. Giá trị của tài sản sẽ được chuyển nhượng là giá trị thị trường hợp lý của nó hoặc giá trị hiện tại của các khoản thanh toán thuê, tùy theo giá trị nào nhỏ hơn. Ngoài ra, số tiền nợ gốc được ghi nhận là một khoản nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán.

Có các hướng dẫn quy định nghiêm ngặt và các phương pháp hay nhất để vốn hóa tài sản và chi phí.

Vốn hóa thị trường

Một khía cạnh khác của vốn hóa đề cập đến cấu trúc vốn của công ty. Vốn hóa có thể đề cập đến giá trị sổ sách của vốn, là tổng nợ dài hạn, cổ phiếu và lợi nhuận giữ lại của một công ty, thể hiện khoản tiết kiệm tích lũy của lợi nhuận hoặc thu nhập ròng.

Sự thay thế cho giá trị sổ sách là giá trị thị trường. Giá trị thị trường của vốn phụ thuộc vào giá cổ phiếu của công ty. Nó được tính bằng cách nhân giá cổ phiếu của công ty với số lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường. Nếu tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 1 tỷ và cổ phiếu hiện có giá 10 đô la, thì giá trị vốn hóa thị trường là 10 tỷ đô la.

Các công ty có giá trị vốn hóa thị trường cao được coi là các công ty có vốn hóa lớn; các công ty có vốn hóa thị trường trung bình được gọi là vốn hóa trung bình, trong khi các công ty có vốn hóa nhỏ được gọi là vốn hóa nhỏ.

Có thể được cấp vốn quá mức hoặc thiếu vốn. Tình trạng thừa vốn xảy ra khi thu nhập không đủ để trang trải chi phí vốn, chẳng hạn như trả lãi cho trái chủ, hoặc trả cổ tức cho cổ đông. Cổ tức là khoản thanh toán bằng tiền mặt cho các cổ đông của công ty. Tình trạng thiếu vốn xảy ra khi không cần vốn bên ngoài vì lợi nhuận cao và thu nhập bị đánh giá thấp.

Chi phí vốn hóa so với Chi phí

Khi cố gắng phân biệt chi phí vốn hóa là gì, điều quan trọng đầu tiên là phải phân biệt giữa những gì được định nghĩa là chi phí và một khoản chi phí trong thế giới kế toán. Chi phí cho bất kỳ giao dịch nào là số tiền được sử dụng để đổi lấy một tài sản.

Một công ty mua một chiếc xe nâng sẽ đánh dấu một giao dịch mua đó là một khoản chi phí. Một khoản chi phí là một giá trị tiền tệ để lại cho công ty; điều này sẽ bao gồm một cái gì đó như thanh toán hóa đơn điện hoặc tiền thuê một tòa nhà.

Việc sử dụng từ vốn để chỉ sự giàu có của một người bắt nguồn từ chữ viết hoa tiếng Latinh thời Trung cổ , có nghĩa là “cổ phiếu, tài sản”.

Hạn chế của việc viết hoa

Vốn hóa tài sản là một phần quan trọng của kế toán tài chính hiện đại và cần thiết để điều hành một doanh nghiệp. Tuy nhiên, báo cáo tài chính có thể bị thao túng — ví dụ, khi chi phí được sử dụng thay vì vốn hóa. Nếu điều này xảy ra, thu nhập hiện tại sẽ bị đánh giá thấp hơn trong khi nó sẽ bị tăng cao trong các giai đoạn tương lai mà đáng lẽ phải tính thêm khấu hao.

Nguồn tham khảo: investmentopedia