Home Forex 101 Cách vào lệnh trong Forex

Cách vào lệnh trong Forex

0
Cách vào lệnh trong Forex

Loi lnh đầu tiên và phbiến nhất là Lnh thtrường (market order), được đt vi mc giá bằng giá thtrường ti thi đim đt lnh, cũng chính là mc giá hin thtrên màn hình giao dch ca nhà kinh doanh ti thi đim đó.

Tgiá này thay đi khong 20 ngàn lần trong mi ngày. Vy thì có điều gì hấp dn và thú vkhiến người ta phi chăm chú theo dõi sthay đi ca nó trên màn hình suốt cngày hay không? Câu trli là không! Nó chlà giá thtrường ti nhng thi đim bất kì, mà phần ln là khác bit khá xa so vi mc giá mà chúng ta mong muốn mua vào hoc bán ra.

Nếu vn cố gắng thc hin lnh này ti mt mc giá cthnào đó, có thbn sphi đi hàng gi, thm chí nhiều ngày đđến được vi thi khắc hoàn ho khi tgiá đt mc bn mong muốn. 

Tuy nhiên, đkhông phi ngồi trước màn hình máy tính và chđi lâu như vy, bn có thsdng mt công ckhác gi là Lnh ch(pending order). 

Có bốn loi lnh chkhác nhau: 

Lệnh chờ mua (Buy Stop order) 

Lệnh chờ mua (Buy Stop order) 

Vi loi lnh này giá được đt mc cao hơn so vi giá thtrường ti thi đim đt lnh. Các bn có ththắc mắc sao li có người kỳ quc ti mc muốn mua mc giá này? Vấn đề nằm chkhi thtrường đang điều chnh, người ta không thchắc chắn được giá csbiến đng theo chiều hướng nào (tăng hay gim)?

Chcó chính sthay đi ca bn thân giá cmi là sphn ánh thc tế nhất chiều hướng đó. Chiến lược kinh doanh đây là thc hin giao dch mc giá cao hơn mt chút nhưng chkhi giá đã lên cao đến mc đó, nhà kinh doanh mi có thphần nào chắc chắn về xu hướng biến đng ca thtrường. 

Lệnh giới hạn mua (Buy limit order)

Lệnh giới hạn mua (Buy limit order)

Giá giao ngay Thi gian Gii hn mua Giá gii hn mua Giá ng vi loi Lnh này thấp hơn so vi giá thtrường. Như các bn thấy, ý tưởng đây là sdng chiến lược Mua thấp, bán cao bằng cách đt trước thi đim mà ti đó bn nghĩ rằng giá sẽ ở mc thấp nhất và sau đó nó chcó thtăng lên mà thôi. Nếu bn nghĩ giá stiếp tc gim đến mt mc xác đnh nào đó và sau đó schtăng lên, bn nên đt Lnh gii hn mua đhthống tđng thc hin lnh cho bn ti thi đim thích hp. 

Lệnh giới hạn bán (Sell limit order)

Lệnh giới hạn bán (Sell limit order)

Gii hn bán Giá gii hn bán Giá giao ngay Thi gian Lnh gii hn bán có giá cao hơn giá thtrường. Mt lnh gii hn bán được sdng đbán vi mc giá cao nhất có thtrước khi thtrường đi xuống và chuyn sang mt xu hướng mi. 

Lệnh chờ bán (Sell Stop order) 

Lệnh chờ bán (Sell Stop order) 

Lnh chbán có giá thấp hơn giá thtrường. Lnh này được sdng trong chiến lược Theo đui thtrường khi mt nhà kinh doanh bán mt loi ngoi ttrong khi giá ca nó đang xuống vi hy vng nó scòn xuống thấp hơn na.