Home Kiến Thức Kinh Tế Học Business Ecosystem là gì?

Business Ecosystem là gì?

0

Hệ sinh thái kinh doanh là gì?

Hệ sinh thái kinh doanh là mạng lưới các tổ chức — bao gồm nhà cung cấp, nhà phân phối, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, cơ quan chính phủ, v.v. — tham gia vào việc cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể thông qua cả cạnh tranh và hợp tác. Ý tưởng là mỗi thực thể trong hệ sinh thái ảnh hưởng và bị ảnh hưởng bởi những thực thể khác, tạo ra một mối quan hệ không ngừng phát triển, trong đó mỗi thực thể phải linh hoạt và thích ứng để tồn tại như trong một hệ sinh thái sinh học.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Hệ sinh thái kinh doanh là mạng lưới các tổ chức — bao gồm nhà cung cấp, nhà phân phối, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, cơ quan chính phủ, v.v. — tham gia vào việc cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể thông qua cả cạnh tranh và hợp tác.
  • Ý tưởng là mỗi thực thể trong hệ sinh thái ảnh hưởng và bị ảnh hưởng bởi những thực thể khác, tạo ra một mối quan hệ không ngừng phát triển, trong đó mỗi thực thể phải linh hoạt và thích ứng để tồn tại, như trong một hệ sinh thái sinh học.
  • Hệ sinh thái tạo ra những rào cản mạnh mẽ để gia nhập cuộc cạnh tranh mới vì hệ sinh thái đã bao gồm những người chơi cho phép nó hoạt động.
  • Lý thuyết về hệ sinh thái kinh doanh được phát triển bởi chiến lược gia kinh doanh James Moore vào năm 1993.

Hiểu về một hệ sinh thái kinh doanh

Vào những năm 1930, nhà thực vật học người Anh Arthur Tansley đã đưa ra thuật ngữ hệ sinh thái để mô tả một cộng đồng các sinh vật tương tác với nhau và môi trường của chúng: không khí, nước, trái đất, v.v. Để phát triển, các sinh vật này cạnh tranh và cộng tác với nhau trên các nguồn tài nguyên sẵn có. , cùng phát triển và cùng thích ứng với những gián đoạn bên ngoài.

Chiến lược gia kinh doanh James Moore đã áp dụng khái niệm sinh học này trong bài báo trên tạp chí Harvard Business Review năm 1993 của ông “Kẻ săn mồi và con mồi: Hệ sinh thái mới của sự cạnh tranh”, trong đó ông kết hợp các công ty hoạt động trong thế giới thương mại ngày càng được kết nối với nhau với một cộng đồng sinh vật thích nghi và phát triển để tồn tại. . Moore gợi ý rằng một công ty không được xem như một công ty đơn lẻ trong một ngành, mà là một thành viên của hệ sinh thái kinh doanh với những người tham gia trải dài trên nhiều ngành.

Giống như các hệ sinh thái tự nhiên, các công ty tham gia vào hệ sinh thái kinh doanh cạnh tranh để tồn tại bằng cách thích nghi và đôi khi là sự tuyệt chủng.

Những tiến bộ trong công nghệ và toàn cầu hóa ngày càng tăng đã thay đổi ý tưởng về những cách tốt nhất để kinh doanh và ý tưởng về hệ sinh thái kinh doanh được cho là sẽ giúp các công ty hiểu cách phát triển trong môi trường thay đổi nhanh chóng này. Moore đã định nghĩa hệ sinh thái kinh doanh như sau:

Một cộng đồng kinh tế được hỗ trợ bởi nền tảng của các tổ chức và cá nhân tương tác — những sinh vật của thế giới kinh doanh. Cộng đồng kinh tế sản xuất hàng hóa và dịch vụ có giá trị cho khách hàng, họ là thành viên của hệ sinh thái. Các sinh vật thành viên cũng bao gồm các nhà cung cấp, nhà sản xuất chính, đối thủ cạnh tranh và các bên liên quan khác. Theo thời gian, họ cùng phát triển năng lực và vai trò của mình và có xu hướng tự điều chỉnh theo các định hướng do một hoặc nhiều công ty trung tâm đặt ra. Những công ty nắm giữ vai trò lãnh đạo có thể thay đổi theo thời gian, nhưng chức năng của người lãnh đạo hệ sinh thái được cộng đồng coi trọng vì nó cho phép các thành viên hướng tới tầm nhìn chung để sắp xếp các khoản đầu tư của họ và tìm kiếm các vai trò hỗ trợ lẫn nhau .

Trên thực tế, hệ sinh thái kinh doanh bao gồm một mạng lưới các công ty liên kết với nhau, tương tác năng động với nhau thông qua cạnh tranh và hợp tác để tăng doanh số và tồn tại. Một hệ sinh thái bao gồm nhà cung cấp, nhà phân phối, người tiêu dùng, chính phủ, quy trình, sản phẩm và đối thủ cạnh tranh. Khi một hệ sinh thái phát triển mạnh, điều đó có nghĩa là những người tham gia đã phát triển các mẫu hành vi hợp lý hóa luồng ý tưởng, tài năng và vốn trong toàn hệ thống.

Hệ sinh thái và cạnh tranh

Các hệ sinh thái tạo ra những rào cản mạnh mẽ để gia nhập cuộc cạnh tranh mới, vì những người tham gia tiềm năng không chỉ phải sao chép hoặc tốt hơn sản phẩm cốt lõi mà còn phải cạnh tranh với toàn bộ hệ thống gồm các doanh nghiệp và nhà cung cấp bổ sung độc lập tạo thành mạng lưới.

Là một phần của hệ sinh thái kinh doanh, cung cấp các cơ chế để tận dụng công nghệ, đạt được sự xuất sắc trong nghiên cứu và năng lực kinh doanh cũng như cạnh tranh hiệu quả với các công ty khác. Một số mục tiêu khác của hệ sinh thái kinh doanh bao gồm:

  • Thúc đẩy sự hợp tác mới để giải quyết những thách thức xã hội và môi trường đang gia tăng
  • Khai thác sự sáng tạo và đổi mới để giảm chi phí sản xuất hoặc cho phép các thành viên tiếp cận khách hàng mới
  • Đẩy nhanh quá trình học tập để cộng tác và chia sẻ hiệu quả những hiểu biết sâu sắc, kỹ năng, chuyên môn và kiến thức
  • Tạo ra những cách thức mới để giải quyết các nhu cầu và mong muốn cơ bản của con người

Chính vì những lý do này mà trong thế giới kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng ngày nay, một công ty tạo ra hệ sinh thái của riêng mình hoặc nghĩ ra cách tham gia vào một hệ sinh thái hiện có bằng cách cung cấp một lợi thế hiện đang thiếu trong hệ sinh thái đó.

Nguồn tham khảo: investmentopedia