Home Kiến Thức Kinh Tế Học Borrowing Base là gì?

Borrowing Base là gì?

0

Cơ sở cho vay là gì?

Cơ sở đi vay là số tiền mà người cho vay sẵn sàng cho công ty vay, dựa trên giá trị tài sản thế chấp mà công ty cầm cố. Cơ sở vay thường được xác định bằng một phương pháp được gọi là “margining”, trong đó người cho vay xác định hệ số chiết khấu, sau đó nhân với giá trị của tài sản thế chấp được đề cập. Con số kết quả thể hiện số tiền mà người cho vay sẽ cho công ty vay.

Hiểu các cơ sở vay

Nhiều tài sản khác nhau có thể được sử dụng để thế chấp, bao gồm các khoản phải thu, hàng tồn kho và thiết bị. Nếu một công ty tiếp cận người cho vay để vay tiền, người cho vay sẽ đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của công ty đi vay. Dựa trên rủi ro nhận thức được mà công ty cho vay liên quan đến việc cho công ty này vay tiền, hệ số chiết khấu sau đó được xác định – ví dụ 85%. Theo kịch bản này, nếu người vay cung cấp tài sản thế chấp trị giá 100.000 đô la, số tiền mặt tối đa mà người cho vay sẽ cung cấp cho công ty là 85% của 100.000 đô la, tương đương 85.000 đô la.

Cơ sở đi vay là số tiền mà người cho vay sẵn sàng cho một công ty vay, dựa trên giá trị của tài sản thế chấp mà công ty xuất trình.

Tại sao Người cho vay sử dụng Cơ sở vay

Người cho vay cảm thấy thoải mái hơn khi thực hiện các khoản vay bắt nguồn từ cơ sở đi vay vì các khoản vay đó được thực hiện dựa trên các tập hợp tài sản cụ thể. Hơn nữa, cơ sở vay có thể được điều chỉnh giảm xuống để bảo vệ người cho vay. Ví dụ, nếu giá trị của tài sản thế chấp giảm xuống, thì hạn mức tín dụng cũng giảm theo.

Mặt khác, nếu giá trị của tài sản thế chấp tăng lên, cơ sở vay cũng sẽ leo thang lên đến một giới hạn được xác định trước.

Những thợ máy

Bên đi vay cũng phải cung cấp cho bên cho vay một số thông tin nhất định được sử dụng để xác định cơ sở vay, bao gồm dữ liệu về doanh số bán hàng, thu tiền và hàng tồn kho. Với các khoản vay dựa trên thị trường trung bình và tài sản lớn, người đi vay thường được yêu cầu cung cấp định kỳ cho người cho vay các chứng chỉ tiết lộ các chi tiết khác nhau về giao dịch kinh doanh của công ty. Ví dụ: chứng chỉ có thể ghi rõ các khoản phải thu đủ điều kiện của một công ty, nếu cơ sở vay được xác định bằng cách xem xét đó.

Người cho vay có thể tiến hành các cuộc điều tra thường xuyên về một công ty, để kiểm tra hoạt động kinh doanh của người đi vay. Là một phần của sáng kiến này, người cho vay có thể cử người thẩm định giá trị tài sản thế chấp được sử dụng để tính toán cơ sở vay vốn để xác định xem có bất kỳ thay đổi đáng kể nào đối với giá trị cơ bản của các khoản mục được đề cập hay không.

Ví dụ về Cơ sở vay

Cabot Oil & Gas Corporation không có bất kỳ khoản vay nào chưa thanh toán theo hạn mức tín dụng quay vòng kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2016. Kể từ đó, vào ngày đầu tiên của mỗi tháng 4, cơ sở vay của công ty được xác định lại hàng năm, mặc dù bên cho vay có quyền yêu cầu xác định lại bất cứ khi nào Cabot mua hoặc bán các tài sản dầu khí. Vào ngày 19 tháng 4 năm 2016, cơ sở vay đã giảm từ 3,4 tỷ đô la xuống còn 3,2 tỷ đô la .

Nguồn tham khảo: investmentopedia