Home Kiến Thức Kinh Tế Học Bonus Depreciation là gì?

Bonus Depreciation là gì?

0

Khấu hao tiền thưởng là gì?

Khấu hao thưởng là một ưu đãi thuế cho phép một doanh nghiệp khấu trừ ngay lập tức một tỷ lệ phần trăm lớn trên giá mua của các tài sản đủ điều kiện, chẳng hạn như máy móc, thay vì xóa sổ chúng trong “thời gian sử dụng hữu ích” của tài sản đó. Khấu hao tiền thưởng còn được gọi là khoản khấu hao bổ sung của năm đầu tiên.

Cách thức hoạt động của khấu hao tiền thưởng

Khi một doanh nghiệp thực hiện mua lại, chẳng hạn như máy móc, chi phí, cho các mục đích kế toán thuế, theo truyền thống đã được dàn trải trong thời gian hữu dụng của tài sản đó. Quá trình này được gọi là khấu hao và đôi khi có thể có lợi cho công ty. Nếu khấu hao không được áp dụng, báo cáo tài chính của công ty có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cho thấy lợi nhuận nhỏ hơn hoặc lỗ lớn hơn trong năm mà công ty thực hiện mua lại.

Đạo luật Cắt giảm thuế và Việc làm năm 2017 đã tăng gấp đôi khoản khấu trừ khấu hao tiền thưởng từ 50% lên 100%.

Đạo luật Cắt giảm thuế và Việc làm, được thông qua vào năm 2017, đã thực hiện những thay đổi lớn đối với các quy định về khấu hao tiền thưởng. Đáng kể nhất, nó tăng gấp đôi khoản khấu trừ khấu hao thưởng cho tài sản đủ tiêu chuẩn, theo định nghĩa của IRS, từ 50% lên 100%. Luật năm 2017 cũng mở rộng tiền thưởng để bao gồm tài sản đã qua sử dụng trong một số điều kiện nhất định. Trước đây nó chỉ áp dụng cho bất động sản mua mới.

Các quy tắc khấu hao tiền thưởng mới áp dụng cho tài sản được mua và đưa vào sử dụng sau ngày 27 tháng 9 năm 2017 và trước ngày 1 tháng 1 năm 2023, tại thời điểm đó điều khoản sẽ hết hạn trừ khi Quốc hội gia hạn. Năm 2023, tỷ lệ khấu hao tiền thưởng sẽ là 80%. Năm 2024 là 60% và năm 2025 là 40%. Vào năm 2026, nó sẽ là 20% (giả sử Quốc hội không thay đổi luật trước đó). Tài sản có được trước ngày 27 tháng 9 năm 2017 vẫn tuân theo các quy tắc trước đó. Khấu hao tiền thưởng được tính bằng cách nhân tỷ lệ khấu hao tiền thưởng (hiện tại là 100%) với cơ sở nguyên giá của tài sản mua lại. Ví dụ: đối với một doanh nghiệp yêu cầu khấu hao thưởng cho một mặt hàng có giá 100.000 đô la, khoản khấu trừ kết quả sẽ trị giá 21.000 đô la, giả sử thuế suất của công ty là 21%.

Khoản khấu hao thưởng phải được thực hiện trong năm đầu tiên mà hạng mục có thể khấu hao được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể lựa chọn không sử dụng khấu hao thưởng và thay vào đó khấu hao tài sản trong thời gian dài hơn nếu họ thấy điều đó có lợi.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Phần thưởng khấu hao cho phép các doanh nghiệp khấu trừ một tỷ lệ phần trăm lớn chi phí của các giao dịch mua đủ điều kiện trong năm mà họ có được chúng, thay vì khấu hao chúng trong khoảng thời gian nhiều năm.
  • Nó được tạo ra như một cách để khuyến khích đầu tư của các doanh nghiệp nhỏ và kích thích nền kinh tế.
  • Doanh nghiệp nên sử dụng Mẫu 4562 IRS để ghi nhận khấu hao thưởng cũng như các loại khấu hao và phân bổ khác.
  • Các quy tắc và giới hạn khấu hao tiền thưởng đã thay đổi trong nhiều năm và các quy tắc mới nhất dự kiến sẽ hết hạn vào năm 2023.

Lịch sử khấu hao tiền thưởng

Quốc hội đã đưa ra khấu hao tiền thưởng vào năm 2002 thông qua Đạo luật Tạo việc làm và Hỗ trợ Người lao động. Mục đích của nó là cho phép các doanh nghiệp thu hồi chi phí mua lại vốn nhanh hơn để kích thích nền kinh tế. Phần thưởng khấu hao cho phép các công ty khấu trừ 30% nguyên giá của các tài sản đủ điều kiện trước khi phương pháp khấu hao tiêu chuẩn được áp dụng. Để đủ điều kiện được thưởng khấu hao, tài sản phải được mua trong khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 9 năm 2001 đến ngày 11 tháng 9 năm 2004.

Đạo luật đối chiếu giảm thuế việc làm và tăng trưởng năm 2003 (JGTRRA) đã tăng tỷ lệ khấu hao tiền thưởng lên 50% đối với tài sản được sử dụng ban đầu sau ngày 3 tháng 5 năm 2003 và được đưa vào sử dụng trước ngày 1 tháng 1 năm 2005. Đặt tài sản vào dịch vụ có nghĩa là tài sản đó đang hoạt động được sử dụng trong hoạt động của một doanh nghiệp. Khuyến khích khấu hao 50% đã được áp dụng trở lại thông qua Đạo luật Kích thích Kinh tế năm 2008 đối với tài sản mua sau ngày 31 tháng 12 năm 2007.

Đạo luật Bảo vệ người Mỹ khỏi Tăng thuế (PATH) năm 2015 đã mở rộng chương trình này đến năm 2019 cho các chủ doanh nghiệp nhưng bao gồm việc loại bỏ tỷ lệ khấu hao tiền thưởng sau năm 2017. Theo PATH, các doanh nghiệp được phép khấu trừ 50% chi phí vốn cho năm 2015, Năm 2016 và 2017. Tỷ lệ này sau đó được lên kế hoạch giảm xuống 40% vào năm 2018 và 30% vào năm 2019.

Vào năm 2017, Đạo luật Cắt giảm Thuế và Việc làm đã nâng tỷ lệ này lên 100% và thực hiện các thay đổi khác đối với luật, như đã mô tả ở trên.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Previous article Bonus là gì?
Next article Bonus Issue là gì?
Mình là một người thích làm việc trong lĩnh vực tài chính, những bài viết của mình xoay quanh trong thị trường chứng khoán, crypto, Forex (ngoại hối) hy vọng những kiến thức của mình sẽ giúp cho bạn một phần nào đó.